Видове банкови сметки

Индивидуална сметка
Преди да бъде открита сметката, маклерът трябва да провери възможностите за кредит на инвеститора. Трябва да се проверят и финансовите потребности и финансовата ситуация на инвеститора. Инвеститорът доставя необходимите данни, попълвайки използвания формуляр с молба за откриване на сметка.
формулярът съдържа следните данни:
•фамилия и име;
•адрес, номер на телефона (домашен и служебен);
•номер на общественото осигуряване (social security number);
•професията на инвеститора, наименование на фирмата, в която работи, в каква област работи, фирмата производствена дейност ли извършва или работи в областта на услугите;
•препоръките на банката и на другите инвестиционни фирми;
•мотивиране избора на инвестиционната фирма (реклама, препоръки и други);
•гражданство.


Обща сметка
Общата сметка съществува в две форми: със закон за приемането на сметката и без закон за приемането на сметката. Сметката със закон за приемане гарантира на собственика, който е преживял умрелия съдружник, приемане на състоянието на сметката изцяло. Тази форма избират съпрузите. Сметката без право на приемане гарантира разделянето на състоянието на сметката между съдружниците след смъртта на един от собствениците на сметката. Тази форма избират обикновено приятели, братя, сестри и т.н.

Сметка на фирма
Сметката на фирмата съдържа пълен списък на пълномощниците, които имат право да вземат решение при реализирането на сделката. Това трябва да се знае добре от секретарката на фирмата. Секретарката на фирмата трябва също така да попълни и резолюция, потвърждаваща, че статута на фирмата не противоречи на инвестирането на капитал.
Сметка на дружество
Сметките на дружествата са създавани от: християнски организации, училища, дружества, инвестиционни клубове и други. На маклерите трябва да се предоставят копия от статута на дружеството и неговите разпоредби, а също така и резолюция, упълномощаваща индивидуалните лица за вземането на финансови решения от името на дружеството.

Защитна сметка
Защитната сметка се реализира обикновено за непълнолетни или непълноправни лица, ликвидиране или административно предоставяне на сметките на умрели лица и т.н. Тези дейности се реализират обикновено чрез използването на съд. Съдебната документация е необходима за откриването на такава сметка.

Сметки в парична наличност
Сметката в парична наличност изисква получаването на пълна сума за купуване на финансови инструменти.

Заемна сметка
Заемната сметка дава възможност на инвеститора да закупи или продаде акциите на кредит. Инвеститорите откриват заемна сметка, като преди това подписват заемния договор. В този договор се определят условията за предоставяне на заема, а също така позволява на инвестиционната фирма да предостави ценните книжа, от един инвеститор на друг инвеститор. В случай, че се купуват акции на кредит, инвеститорите получават акциите от инвестиционната фирма, предоставяща в залог капитала. През 1988 година инвеститорите можеха да получат капитал до 50% от стойността на акциите.