Бързи кредити и международни плащания

Особености и средства на международните плащания
В международните обичаи плащанията във връзка с възникнали икономически или други взаимоотношения са два вида:.
- налични плащания (плащания в брой)
- плащане на бърз кредит
За налични плащания се приемат всички, които се извършват от момента на сключването на сделката до момента на получаването на стоката или услугат*а.от купувача. Когато купувачът извършва плащането бързи кредити след получаване на стоката или услугата, плащането е на кредит.
Международните валутни плащания се основават на прилаганите правила, механизми, форми и условия в дадената парична система. Те се основават на общите правила, използувани във всяка отделна страна. Наред с това международните плащания имат и някои особености, които произтичат от бързи пари особеностите на международната търговия и на цялостните международни икономически взаимоотношения: пространствена отдалеченост между контрагентите, използуването на различни валути, възникването на валутен риск и пр. Освен това чрез международната договореност или на базата на общите кредит до заплата правила и обичаи съществуват и някои особености в механизма на осъществяването на валутните плащания.
Плащанията между контрагенти от различни страни се основават на договореността между тях, на съответните документи и на правилата за уреждане на валутните плащания. Реална основа са съответните документи кредити онлайн: първични и парично-кредитни,. чрез които се дава основание или се извършва самото плащане. Първичните документи са: товарни документи, търговски фактури, застрахователни’ документи, документи за количество, качество и произход на стоката. Тези документи съпровождат стоката и служат като основание за осъществяването на плащането между контрагентите.
Реалното заплащане на задължението се извършва чрез: парични знаци (банкноти) и платежно-кредитни средства
Използуването на налични парични знаци (валути) в съвременната бързи онлайн кредити практика е сравнително малко прилагано средство. То е извън нормалната практика на развитите парични взаимоотношения. Преобладаващо е използването на платежните и кредитните средства за международни плащания – полицата, чека, банковите средства за преводи.
Основни форми на международните плащания са акредитивът и валутното инкасо. -Освен това приложение имат и преводите, плащанията с чекове и др.

Особености на акредитивната форма във външната търговия
Във външната търговия акредитивната форма на плащане се прилага тогава, когато позициите на продавача (износителя) са по-силни.
Основни участници при акредитивно плащане са:
— наредител (акредитиводател, бенефициар), който е доставчик или онлайн кредити платец по договор за доставка, при което е предвидено плащането да стане чрез откриване на акредитив за износителя;
акредитивна банка – банката, в която се открива акредитивът (където сумата се предоставя на разположение на износителя);
получател (бенефициент) – субектът, в полза на когото се открива акредитивът (износител, продавач).
Според механизма на ползуване акредитивите биват:
- отменяеми и неотменяеми
- потвърдени и непотвърдени покрити и непокрити прехвърляеми и непрехвърляеми
- делими и неделими
- еднократни и възобновяеми помощни (вторични) и др.
Отменяемият акредитив може да бъде анулиран от наредителя преди изтичането на срока, без да иска съгласието на бенефициента. Потвърденият акредитив означава, че откриващата банка бързи кредити online упълномощава друга банка да поеме допълнителен ангажимент пред бенефициента за пл&щане на акредитивната сума, ако първата банка не е в състояние да стори това. Покрит акредитив е този, за който банката, откриваща акредитива, е превела » съответната сума. Прехвърляем акредитив означава, че сумата може да се преотстъпва на друг получател или Друга банка. Делимият акредитив дава право на износителя да получава на части суми от открития акредитив. Еднократният акредитив се открива само за отделна доставка, а възобновяемият – за продължителни и редовни търговски отношения. Помощният (вторичният) акредитив се използува, когато се работи с посредник (посредникът използува основния акредитив, от който се откриват кредит онлайн акредитиви на доставчици или производители).
В международната практика използуването на акредитивната форма е уеднаквено (унифицирано) чрез „Еднообразните правила и обичаи относно документарните акредитиви“.

Видове банкови сметки

Индивидуална сметка
Преди да бъде открита сметката, маклерът трябва да провери възможностите за кредит на инвеститора. Трябва да се проверят и финансовите потребности и финансовата ситуация на инвеститора. Инвеститорът доставя необходимите данни, попълвайки използвания формуляр с молба за откриване на сметка.
формулярът съдържа следните данни:
•фамилия и име;
•адрес, номер на телефона (домашен и служебен);
•номер на общественото осигуряване (social security number);
•професията на инвеститора, наименование на фирмата, в която работи, в каква област работи, фирмата производствена дейност ли извършва или работи в областта на услугите;
•препоръките на банката и на другите инвестиционни фирми;
•мотивиране избора на инвестиционната фирма (реклама, препоръки и други);
•гражданство.


Обща сметка
Общата сметка съществува в две форми: със закон за приемането на сметката и без закон за приемането на сметката. Сметката със закон за приемане гарантира на собственика, който е преживял умрелия съдружник, приемане на състоянието на сметката изцяло. Тази форма избират съпрузите. Сметката без право на приемане гарантира разделянето на състоянието на сметката между съдружниците след смъртта на един от собствениците на сметката. Тази форма избират обикновено приятели, братя, сестри и т.н.

Сметка на фирма
Сметката на фирмата съдържа пълен списък на пълномощниците, които имат право да вземат решение при реализирането на сделката. Това трябва да се знае добре от секретарката на фирмата. Секретарката на фирмата трябва също така да попълни и резолюция, потвърждаваща, че статута на фирмата не противоречи на инвестирането на капитал.
Сметка на дружество
Сметките на дружествата са създавани от: християнски организации, училища, дружества, инвестиционни клубове и други. На маклерите трябва да се предоставят копия от статута на дружеството и неговите разпоредби, а също така и резолюция, упълномощаваща индивидуалните лица за вземането на финансови решения от името на дружеството.

Защитна сметка
Защитната сметка се реализира обикновено за непълнолетни или непълноправни лица, ликвидиране или административно предоставяне на сметките на умрели лица и т.н. Тези дейности се реализират обикновено чрез използването на съд. Съдебната документация е необходима за откриването на такава сметка.

Сметки в парична наличност
Сметката в парична наличност изисква получаването на пълна сума за купуване на финансови инструменти.

Заемна сметка
Заемната сметка дава възможност на инвеститора да закупи или продаде акциите на кредит. Инвеститорите откриват заемна сметка, като преди това подписват заемния договор. В този договор се определят условията за предоставяне на заема, а също така позволява на инвестиционната фирма да предостави ценните книжа, от един инвеститор на друг инвеститор. В случай, че се купуват акции на кредит, инвеститорите получават акциите от инвестиционната фирма, предоставяща в залог капитала. През 1988 година инвеститорите можеха да получат капитал до 50% от стойността на акциите.